Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Goddeau Services Gcv, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Mgr. Abbeloosstraat 2 ingeschreven in het RPR Brussel met ondernemingsnummer 0633848280 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.


Contactgegevens:

info@toots.be

 0476/425952

 

Goddeau Services Gcv respecteert uw privacy

Goddeau Services Gcv hecht veel belang aan uw privacy en wenst (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacy-verklaring wordt uitgelegd hoe Goddeau Services Gcv persoonsgegevens over u verwerkt.

Goddeau Services Gcv verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Watzijnpersoonsgegevensenwat wordtverstaanonderdeverwerking vanpersoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan gaan om de naam van deze persoon, een geboortedatum, een foto, een telefoonnummer, een code, een polisnummer, een e-mailadres, ….

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingenzijnbijzondergevarieerdenhebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van dezegegevens.


Verantwoordelijke voor de verwerking

Goddeau Services Gcv is overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voorde naleving     van     de    wettelijke      vereisten.

 

Persoonsgegevensdiewijverwerken

Goddeau Services Gcv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website toots.be en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- enfamilienaam;
 • Rijksregisternummers/ID-kaart-nummer/ paspoortnummer
 • Geboortedatum en-plaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

 

Bijzondere        en/of        gevoelige persoonsgegevens die wijverwerken

Goddeau Services Gcv let erop dat de privacyvan minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief te zijn bij de onlineactiviteiten van hunkinderen.

 

Metwelkdoelenopbasisvanwelke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goddeau Services Gcv verwerkt uw persoonsgegevensvoordiversedoeleindenenop basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Goddeau Services Gcv zalperdoeleindealleende relevante gegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens meerbepaald:


 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnenuitvoeren;
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onzediensten;
 • Bij uitvoering van de overeenkomst en de hierbij aan ons toevertrouwde bestellingen om u een optimale dienstverlening te kunnengaranderen;
 • Goddeau Services Gcv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze eigen belastingaangifte.

 

TotslotheeftdeGoddeau Services Gcv eenaantal legitieme belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij let de Goddeau Services Gcv erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwillevan:

 • Verzorgen en verbeteren van de website.
 • Het maken van studies, risicomodellen enstatistieken;


 • Beheer van klanten, inclusief de aanmaak van segmenten (bv. particulieren, ondernemingen, zelfstandigen,….) en persoonsprofielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van deklant;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Geautomatiseerdebesluitvorming

Goddeau Services Gcv neemt nietop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomendoorcomputerprogramma’sof

-systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van de persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

Indien u persoonsgegevens van derden aan ons deGoddeau Services Gcv meedeelt,garandeertu de noodzakelijke toestemming te hebben bekomen van de betrokkenen en u vrijwaart de Goddeau Services Gcv explicietvoorenigeschade of verhaal van derden op basis van het privacyrecht van die betrokkenederden.

 

Hoe   lang   we   persoonsgegevens bewaren

Goddeau Services Gcv bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst en nadien totdat de wettelijke bewaarplichtisverstreken.


Delen van uw persoonsgegevens met derden

Goddeau Services Gcv zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. Zij verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevensdelenmetderdenindienuons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goddeau Services Gcv gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookieiseenkleintekstbestanddatbijheteerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websiteoptimaliseren.

 

Rechten:gegevensinzien,aanpassen ofverwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerkingvanuwpersoonsgegevensdoorGoddeau Services Gcv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen omuw


persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@toots.be.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen dertig (30) dagen, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Goddeau Services Gcv wil u er tevens op wijzen dat u ook altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goddeau Services Gcv neemtdebeschermingvan uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goedbeveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onsvia onze eerder vermelde contactgegevens.

 

Toestemming

Als u klant wordt of blijft bij de Goddeau Services Gcv of als u persoonsgegevens doorgeeft, dan wordt vermoed dat u instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

***